قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مکانیک همراه

۱-     دریافت پیام از سوی صاحبان خودرو

به محض تماس دارنده خودرو، مرکز پیام خدمات درخواستی مشتری گرامی را دریافت نموده و پس از ارزیابی براساس تعرفه ها هزینه اعلام و واحد سیار به محل موردنظر مشتری اعزام می گردد.

۲-     وظایف واحد سیار

به محض تماس مرکز پیام، واحد سیار در محل اعلامی از سوی مشتری حاضر شده و اقدام به انجام خدمات درخواستی می کند.

تذکر: واحد سیار موظف است قبل از شروع کار یک برگ از اطلاعات و تعرفه های مصوب مکانیک همراه را به صاحب خودرو ارائه نماید.

۳-     چگونگی دریافت دستمزد

–          اگر صاحب خودرو دارای کارت اشتراک باشد، براساس نوع اشتراک نسبت به دریافت هزینه ها اقدام می گردد.

–          اگر صاحب خودرو کارت اشتراک نداشته باشد، طبق تعرفه مصوب هزینه ها دریافت می گردد.

–          انجام تعمیرات خارج از موارد تعرفه های ابلاغی با هماهنگی مرکز پیام بلامانع بوده و هزینه های آن با توافق صاحب خودرو دریافت می گردد.

–          درقبال خدمات ارائه شده فاکتور ارائه می گردد.

–          نسبت به دریافت ضمانتنامه کتبی از صاحب خودرو در برگ فاکتور مربوطه اقدام می گردد.

–          دریافت از طریق دستگاه کارتخوان سیار انجام می گردد.

۴-     وظیفه واحد سیار در پایان عملیات

–          برقراری تماس با مرکز پیام و انتقال اطلاعات

–          اعلام نوع نقص و عیب خودرو

–          نوع کارت اشتراک و میزان دستمزد و هزینه های دریافتی

–          اعلام پایان ماموریت

۵-     وظایف عمومی واحد سیار

در ساعت و زمان تعیین شده در محل اعلام شده حضور یابد.

در اول و خاتمه کار با مرکز پیام تماس گرفته و اعلام آمادگی کند.

در صورت بروز مشکل به گونه ای که امکان خدمات رسانی را نداشته باشد، اطلاع رسانی نماید.

در صورت نیاز به خروج از منطقه ماموریت به هردلیل مراتب به مرکز پیام اطلاع داده شود.

درصورتیکه به هر دلیلی درخواست کننده از واحد سیار شکایت نماید، واحد سیار موظف بوده رضایت آن شخص را جلب نماید در غیراینصورت مطابق مقررات با او برخورد می گردد.